اطلاعیه مقاله دانشجویان ارشد

تعداد بازدید:۴۷۲

 

بسمه تعالی

 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد:

مقاله ها حتماً باید علمی پژوهشی یا ISI باشند.

جهت گرفتن امتیاز مقاله سابمیت شده:

  • الف- پرینت مقاله و تاییده سابمیت مقاله باید به تایید و امضای استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر پژوهشی دانشکده رسیده و در معاونت پژوهشی ستاد (سرکار خانم فرهمند) مهر شده باشد.
  • ب- حتماً سر جلسه دفاع جهت ارزش گذاری ارائه شود. مقاله سابمیت شده بعد از جلسه دفاع ارزش گذاری نمی شود.

جهت ارزش گذاری مقاله پذیرش یا چاپ شده بعد از جلسه دفاع:

  • الف- باید صفحه اول مقاله و فرم درخواست ارزیابی به تایید استاد راهنما، استاد مشاور، مدیرگروه، مدیر پژوهشی دانشکده و معاونت پژوهشی ستاد (سرکار خانم فرهمند) رسیده باشد.
  • ب- زمان ارائه گواهی پذیرش و یا چاپ مقاله تا شش ماه بعد از جلسه دفاع می باشد.