لیست نشریات بین المللی معتبر

تعداد بازدید:۲۳۶

 

لیست نشریات بین المللی معتبر مورد تائید دانشگاه و نشریات نامعتبر و جعلی به آدرس ذیل می باشد: 

https://rvp.iau.ir