اطلاعیه حذف و اضافه

تعداد بازدید:۴۹۲

 

‌‌‌‌‌‌‌

شرایط شرکت در حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

‌‌دانشجویان محترم در صورت تسویه مالی مجاز به شرکت در حذف و اضافه می باشند.

امور مالی