اطلاعیه دفاع دانشجویان دکتری

تعداد بازدید:۸۰

دانشجویان دکتری جهت دفاع نهایی، ملزم به برگزاری جلسه پیش دفاع، حداقل یک ماه قبل از دفاع نهایی هستند.