تاریخ امتحان دروس نظری - عملی (اخبار امتحانات)

۰۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۹۴۲ امتحانات
تعداد بازدید:۱۲۸۳
نیمسال دوم ۹۴-۹۳
<?xml encoding="UTF-8">
به اطلاع دانشجویان می رساند تاریخ امتحانات دروس نظری - عملی به شرح ذیل می باشد:

تاریخ امتحانات دروس نظری – عملی دانشکده هنر و معماری

نیمسال دوم 94 – 93

ردیف

نام درس

نام اســتــاد

تــاریــخ امتحان

ســاعــت امتحان

محل برگزاری

1

هندسه مناظر و مرایا

حسینی

03/03/94

00/8 الی 00/12

آمفی تئاتر

2

هندسه کاربردی

هومانی راد

03/03/94

00/14 الی 00/18

آمفی تئاتر

3

ترسیم پیشرفته

بختیاری

04/03/94

15/8 الی 15/10

آمفی تئاتر

4

برنامه ریزی کالبدی

شفیعی

04/03/94

00/12 الی 00/18

آمفی تئاتر

5

مصالح شناسی و کارگاه

شفاف زاده

05/03/94

00/8 الی 00/17

2007

6

ترسیم پیشرفته

بختیاری

05/03/94

00/15 الی 30/16

آمفی تئاتر

7

هندسه مناظر و مرایا

ورمزیار

07/03/94

00/8 الی 00/11

 

8

هندسه احجام و پرسپکتیو

صانعی

07/03/94

00/11 الی 00/13

آمفی تئاتر

9

مبانی و روشهای

صمدی