برگزاری امتحان (اخبار امتحانات)

۰۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۹۴۸ امتحانات
تعداد بازدید:۱۱۴۱
درس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

دانشجویانی کـه درس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اخـذ نـمـوده انـد تـاریـخ امـتـحـان روز شـنـبـه 09/03/94 می باشد.

از ساعت 00/14 الی 00/16 استاد مجتبی رضائی

از ساعت 00/16 الی 00/18 استاد احمدی

                                                                                                              

                                                                                                                  آموزش دانشکده هنر و معماری