کــارت دانـشجویی

آن دسته از دانشجویان که تا کنون کارت دانشجوئی دریافت ننموده اند، جهت دریافت کارت خود به امور دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند.